Zatrucie spalinami

Spaliny są to gazy spalinowe, powstające w efekcie spalania paliw. W ich skład wchodzą substancje toksyczne i nietoksyczne. Do toksycznych zalicza się: tlenek węgla, węglowodory, tlenek azotu. Natomiast ich nietoksycznymi „towarzyszami”, są: dwutlenek węgla, tlen i azot.

zatrucieNie ma jednych, charakterystycznych objawów, po których można by rozpoznać, że organizm uległ zatruciu spalinami. Najczęstszymi są: osłabienie organizmu, senność, apatia, zawroty głowy, jej bóle, duszność – w przypadku ostrych zatruć, możliwy jest zgon.

Spaliny są substancją bardziej niebezpieczną od zwykłych zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu, a znajdujących się w powietrzu. Ich niebezpieczeństwo związane jest głównie z możliwością szybkiego rozprzestrzeniania się spalin na niskich wysokościach. Są mieszaniną związków cięższą od powietrza.

Nie ma konkretnego, leczenia, które można by zastosować i leczyć „według schematu”. Duże znaczenie ma tutaj udzielenie pierwszej pomocy. Jeżeli, poszkodowany znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu, należy jak najszybciej zapewnić dopływ świeżego powietrza. Po tej czynności należy niezwłocznie zadzwonić po pogotowie lub inną pomoc lekarską.

Zatruciu spalinami ulegają najczęściej osoby znajdujące się w zamkniętych samochodach. Przyczyn wydobywania się spalin do wnętrza auta, może być co najmniej kilka: nieszczelny układ wydechowy, dziurawa uszczelka pod głowicą silnika, poluzowana obejma, która łączy obydwie części układu wydechowego. W przypadku rozpoznania we wnętrzu charakterystycznego zapachu, należy niezwłocznie udać się do warsztatu samochodowego, gdzie zostanie zlokalizowana i naprawiona usterka.